[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
    การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
1 / ส.ค. / 2557
แบบคัดกรองนักเรียนพิการตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๖
แบบคัดกรองนักเรียนพิการ ๙ ประเภท อ่านต่อ...
การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
26 / ม.ค. / 2557
การประเมินวินิจฉัยนักเรียนเรียนร่วม
แบบการบริการลูกข่ายกิจกรรมบำบัด อ่านต่อ...
วิชาการ
15 / ต.ค. / 2556
แบบวิเคราะห์การอ่านชั้นป.๓,๖
สพป.แพร่ เขต ๑ จัดสััมนาศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนภาษาไทย ได้ออกแบบวิเคราะห์ผลการทดสอบการอ่านของนักเรียน อ่านต่อ...
วิชาการ
15 / ต.ค. / 2556
แผนพัฒนาการอ่าน ชั้นป.๓,๖
ร่างแผนพัฒนาการอ่านชั้น ป.๓,๖ อ่านต่อ...
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
15 / ต.ค. / 2556
แผนการแก้ปัญหาอ่านไม่ออก
ร่างแผนการขับเคลื่อนการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก อ่านต่อ...
วิชาการ
9 / ต.ค. / 2556
แนวการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
สพฐ.จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินงาน ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ อ่านต่อ...
การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
4 / ต.ค. / 2556
รูปแบบการเขียน SAR มาตรฐานการจัดการเรียนร่วม
สพฐ.จัดทำร่างการเขียน SAR มาตรฐานการจัดการเรียนร่วม ของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ให้โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม จัดทำเม่ือส้ินปีการศึกษา 2556 ส่ง สพป. ภายในเดือนมีนาคม 2557 อ่านต่อ...
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2 / ส.ค. / 2556
ปกเอกสารเกณฑ์และแนวการคัดเลือกกิจกรรม
กิจกรรมดีเด่น โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ อ่านต่อ...
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง51
2 / ส.ค. / 2556
กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
คู่มือ แนวทางการคัดเลือกกิจกรรมดีเด่น โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ อ่านต่อ...
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง51
15 / ก.ค. / 2556
คู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียง
เอสารคู่มือการประเมินสถานศึกษาพอเพียง อ่านต่อ...
การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
15 / ก.ค. / 2556
มาตรฐานการจัดการเรียนร่วมปี 55
สพฐ.ประกาศใช้มาตรฐานการจัดการเรียนร่วม เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี พ.ศ.2555 อ่านต่อ...
นโยบายและแผน
9 / มิ.ย. / 2556
คู่มือระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556
DMC_2556 อ่านต่อ...
นโยบายและแผน
29 / พ.ค. / 2556
แผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556
แผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก อ่านต่อ...
วิชาการ
6 / มี.ค. / 2556
เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง
เครื่องมือประเมินและเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง อ่านต่อ...
บริหารทั่วไป
13 / มิ.ย. / 2555
การประหยัดพลังงาน
ที่ทำงาน” มีการใช้พลังงานหลายรูปแบบมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะหน่วยงาน ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานหรือองค์กร ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานทุกระดับ สามารถประหยัดพลังงานได้ โดยมีแนวทางการประหยัดพลังงาน ดังนี้ อ่านต่อ...
นโยบายและแผน
12 / มิ.ย. / 2555
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 2555
นโยบายค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 2555 อ่านต่อ...
บริหารการเงินและสินทรัพย์
12 / มิ.ย. / 2555
ทดลองส่ง
ทดลอง อ่านต่อ...
นโยบายและแผน
12 / มิ.ย. / 2555
คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนประจำปี 2554
วิธีการจัดทำข้อมูลนักเรียน อ่านต่อ...
บริหารทั่วไป
2 / มิ.ย. / 2555
KM : เรื่อง การประหยัดพลังงาน
“ที่ทำงาน” มีการใช้พลังงานหลายรูปแบบมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะหน่วยงาน ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานหรือองค์กร ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานทุกระดับ สามารถประหยัดพลังงานได้ โดยมีแนวทางการประหยัดพลังงาน ดังนี้ อ่านต่อ...
บริหารทั่วไป
2 / มิ.ย. / 2555
เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-office ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-office ของ สพป.แพร่ เขต 1 สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการสถานศึกษา ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

    
km สพท.แพร่ เขต 1