[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
    


นโยบายและแผน
เรื่อง : การวิเคระห์สภาพภายใน สพท.แพร่ เขต 1 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Intermal Environment) ( S1 –S2 –M1 –M2-M3 –M4) ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
                S1 ²( Structure and Policy ) ความเหมาะสมของโครงสร้างองค์การและความชัดเจนของนโยบายที่หน่วยงานกำหนด
                 S2 ²(Service Delivery) ประสิทธิผลในระดับผลลัพธ์(ผลประโยชนต่อกลุ่มเป้าหมาย)ในช่วงเวลาที่ผ่านมา และประสิทธิภาพในระดับผลผลิต (เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ตามมาตรฐานเชิงเวลา         และเชิงต้นทุน) ในช่วงเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งความคุ้มค่า (B/C Ratil หรือ Cost-Effectiveness) ของภารกิจในช่วงเวลาที่ผ่านมา
                M1 ² (Manpower) การบริหารบุคคลและการพัฒนาบุคคล (อัตรากำลัง คุณภาพบุคลากร      การคัดเลือกบุคลากร การให้รางวัลและการลงโทษ ขวัญและกำลังใจ การฝึกอบรมระหว่างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การฝึกอบรมผู้บริหารระดับต่าง ๆ การถ่ายทอดภูมิความรู้ก่อนเกษียณอายุ เป็นต้น
                M2 ² ( Money) ประสิทธิภาพทางการเงินและการระดมทุน
                M3 ²(Materials) การบริหารพัสดุ (การจัดซื้อ จัดจ้าง ความพร้อมใช้ของครุภัณฑ์ การใช้ครุภัณฑ์ได้อย่างสมประโยชน์ การบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ การจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง       เป็นต้น)
                M4²(Management) การบริหารจัดการ (การวางแผนปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนา              การติดตามผล การปฏิบัติงาน การประเมินผล การจัดทำฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อจัดทำฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสื่อสารภายในหน่วยงานวัฒนธรรมองค์การ และภาวะผู้นำเป็นต้น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
(External Environment)
1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม : (Socio – Cultural Factors) (S)

โอกาส
อุปสรรค
1. ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ส่งผลให้
    เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี
    แก่เยาวชนและบุตรหลาน
2. คนแพร่มีเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมและ
   ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ส่งผลให้เยาวชน
    ได้ซึมซับคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
3. ประชาชนในจังหวัดแพร่มีความรักชาติสูง
    ส่งผลให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน
4. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญด้าน
    การศึกษา ทำให้อัตราการเรียนต่อของนักเรียน
    อยู่ในระดับสูง
5. ครอบครัวส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ
    การศึกษาของบุตรหลาน ทำให้สามารถส่งเสริม
    บุตรได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนให้ความ
     สำคัญและสนับสนุนด้านการศึกษา ส่งผลให้
    โรงเรียนจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
7. องค์กรท้องถิ่น ชุมชน มีความเข้มแข็งและ
    ตระหนัก ทำให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข ส่งผลต่อระบบ
    การเฝ้าระวังนักเรียน ทำให้สำนักงานเขตพื้นที่
    และสถานศึกษาสามารถเฝ้าระวังคุ้มครองนักเรียน
    ให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่าง ๆ
8. มีประชากรวัยสูงอายุมากขาดผู้ดูแลเอาใจใส่ทำ
    ให้ต้องจัดการศึกษาให้เยาวชนมีจิตใจเอื้ออารี
 
1. การรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาโดยไม่ได้
    กลั่นกรองและเลือกใช้ ส่งผลกระทบต่อ
    พฤติกรรมของเยาวชน
2. ผู้ปกครองนักเรียนมีค่านิยมในการส่งบุตรหลาน
     เข้าเรียนในโรงเรียนยอดนิยม ส่งผลกระทบต่อ
     การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. ประชาชนนิยมดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
     เป็นจำนวนมาก ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
     ของเยาวชนที่นำมาเป็นแบบอย่าง
4. ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนไปประกอบอาชีพ
     ต่างถิ่น/หย่าร้าง/เสียชีวิต เด็กต้องอาศัยอยู่กับญาติ
     ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมบางอย่างไม่เหมาะสม
5. อัตราการเกิดของประชากรในวัยเรียนลดลง
     ทำให้ผู้ปกครองเลี้ยงดูบุตรหลานแบบตามใจ
     ทำให้บุตรหลานไม่ใส่ใจด้านการศึกษาเท่าที่ควร

 

    13

 
2. ด้านเทคโนโลยี : (Technological Factors ) (T)

 

โอกาส
อุปสรรค
1. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย สามารถ
   นำมาใช้จัดการศึกษาได้ตามสภาพความต้องการ ของผู้เรียน
2. ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้สถานศึกษาจัดการศึกษา
    ได้หลากหลาย
3. การเข้าถึงเทคโนโลยีโดยง่ายส่งผลให้เกิดปัญหาต่อผู้เรียน
     ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เป็นภารกิจในการจัดระบบดูแล
     ช่วยเหลือนักเรียนและการจัดการที่ดีให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์
 
1. หน่วยงานภาครัฐขาดระบบส่งเสริม
     การวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้
     ประโยชน์ในท้องถิ่น ส่งผลต่อ
     การพัฒนาคุณภาพการศึกษา/คุณภาพ
     ชีวิต
 
3. ด้านเศรษฐกิจ : ( Economic Factors ) ( E )
โอกาส
อุปสรรค
1. ทุกหมู่บ้านมีกองทุน SML และกองทุนหมู่บ้านทำให้
    ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนส่งผลให้มีการสนับสนุน
    การจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
2. รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุน
     งบประมาณที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา
3. ประชาชนมีการนำแนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจ
     พอเพียงมาใช้ ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
     และช่วยสนับสนุนการศึกษาเพิ่มขึ้น
 
1. รายได้เฉลี่ยของประชาชนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ
    (43,609 บาท /ปี อันดับ 11ของภาคเหนือ) ส่งผล
    กระทบต่อการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
2.   จังหวัดแพร่มีสถานประกอบการรองรับอาชีพ
      จำนวนน้อย ผู้ปกครองไปประกอบอาชีพต่างถิ่น
      ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
3.  ภาวะทางเศรษฐกิจไม่มั่นคง ทำให้ผู้ปกครองมี
      รายได้น้อย ทำให้ส่งผลกระทบต่อการศึกษาและ
      คุณภาพการศึกษาของบุตรหลาน
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย : (Political and Factors) (P)
โอกาส
อุปสรรค
1. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุง
     พ.ศ. 2545 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้า
     มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งผลให้การจัดการศึกษา
    มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. นโยบายการศึกษาของรัฐบาล ด้านสวัสดิการ การศึกษา
     มีความชัดเจน ส่งผลให้นักเรียนที่มีฐานะความเป็นอยู่
     ยากจนมีโอกาสได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
3. รัฐนำระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ ส่งผลให้
    ผู้รับบริการได้รับประโยชน์เสมอภาคและได้รับความ
     เป็นธรรมเพิ่มขึ้น
1. หน่วยงานภาครัฐขาดระบบส่งเสริมการวิจัย
     และนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
     ท้องถิ่นส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
     การศึกษา/คุณภาพชีวิต
2. การขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
     ดำเนินการล่าช้า ไม่ชัดเจนส่งผลกระทบต่อ
     การจัดการศึกษา
3. ความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการ
      บริหารจัดการศึกษา
 
14
 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
(Internal Environment)
1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure ) (S1)
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1. การกำหนดโครงสร้างสายงานการบังคับบัญชาของหน่วยงาน
     ทางการศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลให้การกำกับ ประสาน ส่งเสริม นิเทศ
     ติดตามเป็นไปอย่างมีระบบ
2. นโยบายการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
     การศึกษาแพร่ เขต 1 ส่งเสริมให้ครู ผู้บริหาร เป็นผู้นำการ
     เปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพและโรงเรียนคุณภาพ    
1. คณะกรรมการสถานศึกษา
   ขั้นพื้นฐานไม่ได้ทำหน้าที่ตาม
   บทบาทหน้าที่อย่างครบถ้วน
   ส่งผลให้การจัดการศึกษาไม่บรรลุ
   อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านผลผลิตและการบริการ ( Service ) (S2)
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1. สพท.แพร่ เขต 1 สามารถให้บริการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    แก่ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับทุก
    กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง
2. ผลการประเมิน O-NET ปีการศึกษา 2550 สพท.แพร่ เขต 1
     มีค่าคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงกว่าระดับประเทศ
3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนจากผลการประเมิน
     ภายนอกของสถานศึกษาพบว่าด้านคุณธรรม จริยธรรม
     และค่านิยมที่พึงประสงค์อยู่ในเกณฑ์ดี
4. สพท.แพร่ เขต 1 มีการกำหนดค่านิยมในการให้บริการ
     “ยิ้มแย้ม แจ่มใส ฉับไวบริการ ประสานสัมพันธ์ มุ่งมั่น 
     พัฒนา” ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานยึดเป็นหลักในการ
     ปฏิบัติงานผู้รับบริการพึงพอใจ
5. สพท.แพร่ เขต 1 มีการพัฒนาระบบบริการด้านงานธุรการ
     ที่ทันสมัย รวดเร็ว ส่งผลให้ลดภาระค่าใช้จ่ายและขั้นตอน
     ในการปฏิบัติงาน
6. โรงเรียนในสังกัด สพท.แพร่ เขต 1 ทุกโรงเป็นโรงเรียน
      วิถีพุทธ ส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาคุณธรรม
      จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
1. สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่สามารถจัดทำ
     หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
     สภาพความเป็นจริงและตามความต้องการ
     ของท้องถิ่น
2. การปฎิบัติงานบางอย่างต้องยึดระเบียบ
     กฎหมายของทางราชการเป็นหลักได้รวดเร็ว
3. การแบ่งสถานที่ปฏิบัติงานเป็น 2 ส่วนทำให้
     สามารถบริการแก่ผู้รับบริการได้รวดเร็ว
     ณ จุดเดียวในเกณฑ์ต้องปรับปรุง
4. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนจากผล  
     การประเมินภายนอกของสถานศึกษาพบว่า
     ด้านความคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณมี
     ความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองและมี
     วิสัยทัศนอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง
 
 
15
 
3. งานบุคลากร (Man) (M) (ศึกษานิเทศก์ ด้านครู/บุคลากรสำนักงาน บุคคล)
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1. สพท.แพร่ เขต 1 จัดอบรมและส่งเสริมพัฒนา
   ให้ความรู้แก่ครูอยู่เสมอ ส่งผลให้ครู
   สื่อการศึกษาและนำนวัตกรรมมาใช้พัฒนา
    กระบวนการเรียนการสอน
2. อัตราส่วนของครู : นักเรียน สพท.แพร่ เขต 1
    เท่ากับ 1: 5 ในภาพรวมเป็นไปตามเกณฑ์
    มาตรฐาน
3. ครูส่วนใหญ่มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี
    ขึ้นไปและได้รับการพัฒนาความรู้
    และทักษะด้านต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียน
    การสอน
4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
    สังกัดสพท.แพร่ เขต 1 เป็นผู้มีคุณธรรม
    จริยธรรมยึดมั่นในระเบียบวินัยของข้าราชการ
    เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
5. สพท.แพร่ เขต 1มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติ
    ตามภารกิจหน้าที่
6. สพท.แพร่ เขต 1 บริหารจัดการโรงเรียนขนาด
    เล็กมากโดยการรวบรวมโรงเรียน,สอนคละชั้น
    ศูนย์การเรียนรู้โดยนำICT สื่อ นวัตกรรมแก้ไข
    ปัญหาครูไม่ครบชั้นเป็นตัวอย่างระดับ
    ประเทศได้
 
1. โรงเรียนส่วนใหญ่ขาดแคลนครูสาขาวิชาเอก
      เฉพาะทางส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในบางกลุ่ม
      สาระการเรียนรู้
2. โรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ต่ำเนื่องจากมีครู
      ไม่ครบชั้น
3. บุคลากรบางส่วนไม่สามารถพัฒนาสร้างองค์
      ความรู้ใหม่ส่งผลให้องค์กรไม่ได้รับการพัฒนา
      อย่างเต็มที่
               
 
 
 
 
 
 
16
 
4. ประสิทธิภาพทางด้านการเงิน (Money) (M2)
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1. หน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการกระจาย
     อำนาจด้านงบประมาณในลักษณะจัดสรรเป็น
     วงเงินและเงินอุดหนุนรายหัว ส่งผลให้สามารถ
     บริหารจัดการศึกษาได้คล่องตัวตรงตามความ
     ต้องการ
2. สถานศึกษาที่มีความสามารถในการระดม
     ทรัพยากรจากภาครัฐ เอกชน อปท. และ
     ผู้ปกครอง/ชุมชนส่งผลให้มีทรัพยากรสำหรับ
     จัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนมี
     ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตรง
     ตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด
4. สพท.มีการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินที่
     ทันสมัยสามารถเบิกจ่ายได้ถูกต้องรวดเร็วมี
     ประสิทธิภาพ
 
1. สถานศึกษาขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนน้อย
     ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนในภาพรวมน้อยส่ง
      ผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. สพท.และสถานศึกษาได้รับการจัดสรร
      งบประมาณล่าช้าไม่สอดคล้องกับความ
      ต้องการทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
      ปฏิทินและแผนที่กำหนดให้
5. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material ) (M3)
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1. สถานศึกษานำสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
     ใช้ในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
2. นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพเนื่องจาก
    โรงเรียนมีครุภัณฑ์ด้าน ICT สำหรับการเรียน
     การสอน
3. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณใน
     การจัดหาวัสดุ – ครุภัณฑ์จากองค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถิ่น
4. สพท.แพร่ เขต 1ได้จัดให้มีศูนย์สื่อเทคโนโลยี
     เพื่อให้บริการแก่สถานศึกษาและบุคลากรใน
     สำนักงาน
1. สถานศึกษาบางแห่งนำวัสดุ ครุภัณฑ์และ
     อุปกรณ์การเรียนการสอนมาใช้ไม่คุ้มค่ารวมทั้ง
     ไม่มีระบบดูแลบำรุงรักษาและจัดเก็บที่ดี
2. สถานศึกษาขาดบุคลากรที่มีความรู้
     ความสามารถและทักษะในการใช้สื่อ
      เทคโนโลยีเฉพาะทาง
 
17
 
6. ด้านบริหารจัดการ (Management) (M4)
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1. สพท.แพร่ เขต 1 และโรงเรียนมีการบริหารเชิงยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจส่งผลให้มีการบริหารจัดการศึกษาที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
2. การบริหารจัดการในรูปแบบสหวิทยาเขต 11 สหวิทยาเขตของ สพท.แพร่ เขต 1และในแต่ละสหวิทยาเขตมีศูนย์การเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3. สพท.แพร่ เขต 1 และโรงเรียนมีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบส่งผลให้การบริหารองค์กรมีความคล่องตัว รวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า
4. สพท.แพร่ เขต 1 ได้จัดให้มีศูนย์สื่อเทคโนโลยีเพื่อให้บริการแก่สถานศึกษาและบุคลากรในสำนักงาน
5. สพท.แพร่ เขต 1 และโรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรด้านการศึกษาจากทุกภาคส่วนมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาส่งผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานของชาติที่กำหนด
6. จังหวัดแพร่มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติจำนวนมาก สามารถนำมาส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น
7. สพท.แพร่ เขต 1 และโรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข
1. สถานศึกษาบางแห่งยังไม่ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm)ในการบริหารจัดการศึกษา
2. ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของ
สพท.แพร่ เขต 1 และโรงเรียนยังไม่มี
ความสมบูรณ์เท่าที่ควร
3. สพท.แพร่ เขต 1 มีสถานศึกษาขนาดเล็กจำนวนมาก มีบุคลากรจำนวนน้อยและปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ/การเงินด้วย ทำให้มีปัญหาในด้านการจัดการเรียนการสอน
 
 


ผู้เขียน : ประเสริฐ กาศสนุก
หน่วยงาน : กลุ่มนิเทศ
จันทร์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553
เข้าชม : 1611


นโยบายและแผน 5 อันดับล่าสุด

      คู่มือระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556 9 / มิ.ย. / 2556
      แผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556 29 / พ.ค. / 2556
      แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 2555 12 / มิ.ย. / 2555
      คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนประจำปี 2554 12 / มิ.ย. / 2555
      คู่มือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 13 / ต.ค. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
km สพท.แพร่ เขต 1