[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
    


การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
เรื่อง : การประเมินวินิจฉัยนักเรียนเรียนร่วม
ความรู้จากการปฏิบัติงาน                                                             เลขที่รับ..........................เลขที่ส่ง...................................

แบบรายงานการบริการลูกข่ายกิจกรรมบำบัด

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู  โรงพยาบาลแพร่

 

1.  ข้อมูลประวัติผู้รับบริการ                    เลขบัตรทอง.............................................................

ชื่อผู้รับบริการ............................................................โทรศัพท์ที่บ้าน..................................มือถือ.............................

วันออกบัตรทอง............................เลขบัตรประชาชน..........................................อายุ..............เกิด............................

ที่อยู่ เลขที่............หมู่ที่................บ้าน........................ตำบล......................อำเภอ.......................จังหวัด...................

2. ภาวะอาการปัญหาที่ต้องให้การบำบัด.................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. รายงานการบำบัด และ ผลของการบำบัด

ครั้งที่

ว/ด/ป

การบำบัด

ผู้รับบริการ

 

 

ทำความเข้าใจกับผู้บกครอง/ครู

 

 

 

ประเมินพฤติกรรม / ศักยภาพการเรียนรู้

 

 

 

แนะ สาธิตการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการรับรู้/การเรียนรู้ (ช่วยเหลือ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ข้อมูลลูกข่ายผู้ให้บริการ

ชื่อ  นางโฉมยงค์  บุตรราช  โทร/มือถือ  086-1889768               เลขประจำตัวลูกข่าย 9389-01

ที่อยู่ เลขที่ 154 หมู่ 6 บ้านหนองม่วงไข่  อำเภอ หนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่

เลขบัตรประชาชน 3-5402-00132-415  อายุ 48 ปี  เกิด  5 มค. 2507      ลายมือชื่อ..........................................

4. ข้อมูลแม่ข่าย ผู้ส่งปรึกษา .....................................................วันที่........................รหัสเลขที่ 9389-01

ผู้รับรายงาน.................................................วันที่รับ................................ส่งเบิก.................ครั้ง  ผ่าน.................ครั้งผู้เขียน : ทองสุข สุคันธะมาลา
หน่วยงาน :
อาทิตย์ ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2557
เข้าชม : 1625


การศึกษาพิเศษเรียนร่วม 5 อันดับล่าสุด

      แบบคัดกรองนักเรียนพิการตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๖ 1 / ส.ค. / 2557
      การประเมินวินิจฉัยนักเรียนเรียนร่วม 26 / ม.ค. / 2557
      รูปแบบการเขียน SAR มาตรฐานการจัดการเรียนร่วม 4 / ต.ค. / 2556
      มาตรฐานการจัดการเรียนร่วมปี 55 15 / ก.ค. / 2556
      แบบกรอกข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2554 สพป.แพร่ เขต 1 16 / ส.ค. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
km สพท.แพร่ เขต 1